Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběrové řízení: pronájem hospody Na Hřišti

12. 8. 2014

 TJ Spálov, oddíl kopané vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace „hospoda Na Hřišti“ v majetku TJ Spálov, oddíl kopané, č. p. 342, 742 37, Spálov

Termín převzetí: 1. 11. 2014

Předmět vyhlášení:

pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace vč. vybavení (dle inventurního seznamu) v majetku TJ Spálov, oddíl kopané, který tvoří restaurace, sklady, chodba a sociální zařízení o celkové ploše 135,31 m².

 

 

 

Požadavky vyhlašovatele:

- způsob (účel) využití - každodenní provozování restaurace, a po domluvě s pronajímatelem v době konání sportovních a společenských akcí v areálu TJ Spálov.

- každodenní provoz restaurace min. od 16:00 do 22:00 hodin, pátek až sobota 16:00 až 24:00 s garancí dostupnosti obvyklého sortimentu, možnost jednoho zavíracího dne;

- případné opravy provozního vybavení hradí nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy pouze pronajímatelem;

- minimální nájemné 20. 000,- Kč za čtvrtletí (bez energií a služeb). Pronajímatel není plátce DPH.

- nájemné je splatné čtvrtletně, platí se vždy do 15. dne v měsíci daného čtvrtletí. Kauce na nájemné činí polovina čtvrtletního nájemného a je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace nebo o změnu ve výši vodného a stočného dle platné obecní vyhlášky;

- striktní dodržování právních předpisů na ochranu zdraví (protikuřácké zákony, zákon o značení lihu apod.). Porušování těchto předpisů při provozu bude bráno jako hrubé porušení smlouvy.

 

Obsah nabídky:

-  podnikatelský záměr (způsob provozu a provozní součinnosti s pronajímatelem, nabídka služeb, případně návrhy na zlepšení chodu restaurace ve sportovním areálu) specifické podmínky nabídky se později stanou součástí nájemní smlouvy. 

-  např. předpokládaná výše prostředků vložených do plánovaných úprav, návrh vybavení zařízením nutným pro provoz atd.

-  nabízená výše nájemného v Kč/ rok (bez služeb a energií)

 

Informace pro účastníka (zájemce):

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. V případě porušení ustanovení nájemní smlouvy může pronajímatel vypovědět nájem okamžitě. Takto ukončený smluvní vztah zaniká dnem doručení výpovědi nájemci.

- zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem “Nabídka: Pronájem Na Hřišti.

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.

- veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

- pronájem nemovitého majetku a tedy schválení uzavření definitivní smlouvy podléhá rozhodnutí výkonného výboru spolku TJ Spálov, oddíl kopané.

 

Prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí dohodě s předsedou oddílu p. Davidem Trnečkou na telefonu 604327225 nebo jednatelem oddílu p. Luďkem Remešem na telefonu 737276444. Podepsané nabídky zasílejte nebo doručte osobně jednateli panu Luďku Remešovi na adresu Spálov 305, 742 37 v termínu do 5. září  do 15,00 hodin.

 

Písemné vyrozumění obdrží vybraný zájemce, ostatní zájemci budou vyrozuměni  pouze telefonicky nebo el. poštou.

Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu obchodního zákoníku.

 

 

Ve Spálově dne 11. 8. 2014

 

David Trnečka

předseda TJ Spálov, oddílu kopané

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12. srpna 2014

Sejmuto: 5. září 2014